Vedtekter

Vedtekter for Rogaland Quiltelag

1. Formål 
 • 1.1. Formålet med laget er å treffe andre quiltere og få bedre kjennskap til patchwork (lappeteknikk) og quilting, til gjensidig glede og inspirasjon. 
2. Medlemmer 
 • 2.1. Bare enkeltmedlemmer kan være medlemmer. 
 • 2.2. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. 
 • 2.3. Medlemskontingenten må være innbetalt for å kunne motta skriftlig informasjon fra foreningen og for å delta på RQLs utstillinger. Medlemmer av RQL har fortrinnsrett til å delta på RQLs kurs, men andre kan også delta. 
 • 2.4. Dersom medlemskontingenten ikke er betalt etter 1 purring, blir vedkommende strøket fra medlemslisten. 
 • 2.5. Personer som blir medlemmer av RQL etter 1. juli betaler halv - 1/2-årskontingent. 
3. Styret 
 • 3.1. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned hvert år. Regnskapsperioden følger kalenderåret. 
 • 3.2. Styret består av 5-7 medlemmer. Styremedlemmene velges for to år om gangen. Halve styret er på valg hvert år for å sikre kontinuitet. Valg av styre skjer på årsmøtet ledet av en valgkomitè. Styret konstituerer seg selv, men følgende roller må fylles: leder, nestleder, kasserer og sekretær. Dersom man på årsmøtet ikke klarer å få valgt et beslutningsdyktig styre, kan man velge et interimsstyre på 3-4 personer for ett år. Valgkomitèen består av 2-3 medlemmer og velges på årsmøtet for ett år av gangen. Det er ønskelig at ett av medlemmene er igjensittende fra året før, og at ett av medlemmene kommer fra det avtroppende styret. 
 • 3.3. Styret kan utnevne komitèer til særlige arbeidsoppgaver. 
 • 3.4. Styret har ansvar for lagets økonomi. Styret skal også innkreve medlemsavgift og føre regnskap. Årsrapport og regnskap skal foreligge skriftlig og deles ut på årsmøtet, eventuelt sendes på anmoding. RQLs konti skal disponeres av to medlemmer fra styret. 
 • 3.5.Alle styremedlemmer mottar ett årlig vederlag på kr. 1 000,-
 • 3.6. Dersom økonomien tillater det, kan en fra styret representere RQL på Quilterepresentantsmøte på Vestlandstreff og på Quiltelagsforum på NQF`s Årsmøtehelg. For dette får de betalt for en time for Quilterepresentantsmøtet og to timer på Quiltelagsforumet. Timepris følger NQF`s anbefalte kursledersats (pr. 1. mai 2014: kr. 440,- pr klokketime). Er styret forhindret i å møte, kan det delegeres til et annet medlem. Det skal skrives referat fra møtet. Referatet skal arkiveres av styret. 
4. Vedtekter 
 • 4.1. Vedtektsendringer kan bare behandles på årsmøter. 
 • 4.2. Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret innen 3 uker før årsmøtet. 
 • 4.3. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall og gjøres gjeldene umiddelbart. 
5. Oppløsning 
 • 5.1. Oppløsning av laget kan bare skje på ordinært årsmøte med minst 3/4 av stemmene. 
 • 5.2. Ved oppløsning av laget skal eventuell kapital tilfalle det veldedige formål som får flertall ved avstemming. Kommer det inn flere forslag til slikt formål, trekkes det ut 3 stk som grunnlag for avstemmingen. 
Februar 2006
Februar 2013
Februar 2017

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar